Главная > Пресс-центр > Пресс-релизы > AGROTON PUBLIC LIMITED USTALA CENĘ EMISYJNĄ NA POZIOMIE 27 ZŁ ZA AKCJĘ. RUSZAJĄ ZAPISY DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

AGROTON PUBLIC LIMITED USTALA CENĘ EMISYJNĄ NA POZIOMIE 27 ZŁ ZA AKCJĘ. RUSZAJĄ ZAPISY DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Zarząd spółki Agroton Public Limited ustalił Cenę Emisyjną akcji w ofercie publicznej na poziomie 27 zł za akcję. Jednocześnie Spółka podjęła decyzję o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach: transza inwestorów indywidualnych obejmie 10% akcji zaś transza inwestorów instytucjonalnych 90% akcji. 
 
Agroton planuje pozyskać z oferty publicznej do 153 mln zł brutto. Cele emisyjne to przede wszystkim zwiększenie pojemności elewatorów zbożowych, zwiększenie zarządzanego banku ziemi z przeznaczeniem na uprawy, zakup maszyn do uprawy ziemi oraz zasilenie kapitału obrotowego.
 
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ
 
 
­    Oferta publiczna obejmie 5.670.000  akcji zwykłych nowej emisji i została podzielona na:
·         Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, obejmującą 5.103.000 akcji
·         Transzę Inwestorów Indywidualnych, obejmującą 567.000 akcji
 
-         Zapisy na akcje Spółki wTranszy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w dniach od 22 do 27 października 2010 r. w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz wybranych oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A., działającego jako Agent Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.
 
-         Zapisy na akcje Spółki wTranszy Inwestorów Instytucjonalnych odbędą się w dniach od 22 do 27 października 2010 r. do godz. 18.00 i będą przyjmowane przez Dom Maklerski BZ WBK SA.
 
-         Przydział akcji nastąpi do 29 października 2010 r.
 
-         Spółka planuje rozpoczęcie notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku listopada 2010 roku.
 
-     Słka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym w łącznej liczbie akcji Spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 26,2%.
 
­           -     Doradcami Agroton w związku z ofertą publiczną są Phoenix Capital (międzynarodowy wiodący menedżer oferty), Dom Maklerski BZ WBK (krajowy wiodący menedżer oferty) oraz Bank Zachodni WBK (doradca finansowy). Sharelink Securities and Financial Services Limited pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie prospektu, natomiast doradcami prawnymi są White & Case, TOV Beiten Burkhardt Ukraine oraz Dr. K. Chrysostomides & Co LLC. Biegłym rewidentem spółki jest firma Baker Tilly Klitou.
 
 
INFORMACJE O AGROTON PUBLIC LIMITED
 
 
Grupa Agroton to jedno z największych i najbardziej zdywersyfikowanych przedsiębiorstw rolniczych we wschodniej Ukrainie. Spółka jest pionowo zintegrowana, a jej głównym obszarem działalności jest uprawa, przetwórstwo, magazynowanie i sprzedaż zbóż, głównie nasion słonecznika i pszenicy. Spółka zajmuje się również hodowlą i sprzedażą zwierząt gospodarskich oraz produkcją artykułów spożywczych.
 
Od 2001 roku Agroton zwiększył swój areał upraw Agroton ponadtrzykrotnie i obecnie zarządza areałem 151.000 hektarów czarnoziemu. Oznacza to, że wśród notowanych na giełdzie spółek sektora rolnego Agroton zajmuje pod względem wielkości areału piąte miejsce na Ukrainie oraz szóste w Europie.
 
Agroton jest największym producentem nasion słonecznika oraz czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy na Ukrainie.
 
Spółka dysponuje magazynami o pojemności ok. 235 tys. ton co pozwala jej sprzedawać produkty w okresie najkorzystniejszych cen. Obecna pojemność elewatorów zbożowych Agroton daje spółce pozycję największego operatora elewatorów zbożowych w obwodzie ługańskim.
 
Spółka uzyskuje wysoką rentowność produkcji, dzięki wysokiej jakości gleb oraz niskim kosztom produkcji.
 
Jeśli chodzi o hodowlę i sprzedaż zwierząt gospodarskich, Agroton jest największym producentem drobiu w obwodzie ługańskim, hodując ok. 4 000 000 sztuk drobiu. Jednocześnie Spółka posiada 4500 sztuk bydła mlecznego, dzięki czemu jest piątym pod względem wielkości producentem mleka na Ukrainie. Agroton jest również drugim pod względem wielkości producentem pieczywa w obwodzie ługańskim. Grupa wytwarza ok. 7000 ton pieczywa rocznie.
 
Spółka zakończyła I półrocze 2010 r. wynikiem EBITDA w wysokości 37,5 mln USD oraz zyskiem netto na poziomie 28,1 mln USD.
 
 
STRATEGIA
 
Długofalowa strategia działalności Agroton zakłada zdobycie pozycji czołowego producenta rolnego na rynku ukraińskim. Spółka zamierza osiągnąć ten cel poprzez:
 
    • poprawę wyników finansowych i operacyjnych
    • kontrolowane zwiększanie areału gruntów uprawnych
    • zwiększanie pojemności elewatorów zbożowych.
 
Spółka zamierza również stosować zachodnie standardy ładu korporacyjnego.
 
 
CELE EMISJI
 
 
Wpływy brutto z emisji mogą osiągnąć poziom 153 mln zł. Spółka planuje przeznaczyć wpływy z Oferty na:
·                rozbudowę istniejących pojemności magazynowych służących do przechowywania towarów rolnych o 82 tys. ton
·                Zwiększenie areału zarządzanych gruntów na Ukrainie o ok. 16.000 hektarów
·                zakup nowych maszyn rolniczych do obsługi upraw o powierzchni 32 000 hektarów
·                nabycie 130 000 ton pojemności magazynowych od spółki SJSC Khlib Ukrainy
·                zwiększenie kapitału obrotowego.
Wpływy netto niewykorzystane w sposób określony powyżej zostaną przeznaczone na inne inwestycje zgodne ze strategią rozwoju Grupy. Zdaniem Spółki szacowane wpływy z Oferty będą wystarczające do sfinansowania wszystkich planowanych inwestycji.
 
 
HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ
 
22 – 27 października 2010
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
22 – 27 października 2010, do godz. 18.00
 
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Do 29 października 2010
Przydział akcji
Początek listopada 2010
Debiut na GPW
 
 
 
Dodatkowych informacji udziela:
 
 
Magda Kołodziejczyk
Tel:+22 625 71 40, 501 16 88 07
M+G – Biuro Prasowe Agroton Plc w Polsce
 
 
 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji Agroton Public Limited (“Spółka”), jak również nie powinien stanowić podstawy podjęcia decyzji odnośnie inwestycji w akcje Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie akcji Spółki jest prospekt emisyjny („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt, który został zatwierdzony przez cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz prawidłowo notyfikowany do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.agroton.com.ua), na stronie internetowej Domu Maklerskiego BZWBK S.A. działającego jako oferujący w Polsce (www.dmbzwbk.pl) oraz na stronie Sharelink Securities and Financial Services Limited pełniącego funkcję podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie prospektu (www.sharelinksecurities.com) i jest dostępny w języku angielskim wraz z częścią podsumowania przetłumaczoną na język polski.