Strona glowna > O spolce > Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Ogólna strategia działalności Grupy zakłada zdobycie pozycji czołowego producenta rolnego na rynku krajowym. Poniżej przedstawiono główne elementy strategii Grupy.


Poprawa wyników finansowych i operacyjnych


Grupa nieustannie dąży do poprawy wyników finansowych i operacyjnych. Plany Agroton przewidują dalszą poprawę marż dzięki stosowaniu technologii uprawy zerowej (tzw. siew bezpośredni) na całości uprawianych gruntów. Grupa zakłada, że działania te pozwolą znacznie obniżyć koszty osobowe i koszty paliwa w stosunku do kosztów ponoszonych przez innych ukraińskich producentów rolnych. W 2009 r. Grupa stosowała technologię siewu bezpośredniego na ok. 47 000 ha uprawianych gruntów.

Powiększenie banku gruntów uprawnych


Spółka zamierza nadal zwiększać bank gruntów uprawnych poprzez dzierżawę nowych areałów w obwodzie ługańskim, w szczególności na terenach w pobliżu elewatorów Grupy. W perspektywie średnioterminowej kierownictwo Agrotonu zamierza powiększyć zdolności w zakresie uprawy zbóż poprzez wzrost organiczny i akwizycje spółek dysponujących odpowiednimi gruntami, koncentrując się na żyznych glebach znajdujących się w pobliżu obecnie uprawianych gruntów.


Zwiększanie pojemności elewatorów zbożowych wraz ze wzrostem banku gruntów uprawnych


Spółka planuje zwiększanie pojemności własnych elewatorów poprzez nabywanie już działających obiektów i budowę nowych w stopniu odpowiadającym planowanemu powiększeniu banku gruntów uprawnych. Kierownictwo Grupy uważa, że samowystarczalność w zakresie pojemności magazynowych pozwoli Agroton osiągać lepsze warunki cenowe dla produkowanych zbóż niż te, jakie można uzyskać w czasie zbiorów.


Zachodnie standardy ładu korporacyjnego


Grupa prowadzi działalność z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i zamierza w tym zakresie osiągnąć standardy porównywalne z dobrze zarządzanymi przedsiębiorstwami zachodnimi. Rada Dyrektorów Agroton jest odpowiedzialna za opracowanie i aktualizację strategii oraz za zatwierdzanie najważniejszych dokumentów finansowych dotyczących działalności spółki, w tym budżetów rocznych i biznesplanów. W skład czteroosobowej Rady Dyrektorów wchodzi dwóch niezależnych Dyrektorów Niewykonawczych, a posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.