Warunki oferty

Oferta obejmuje 5 670 000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych, które Spółka zamierza oferować w ramach oferty publicznej w Polsce oraz, wyłącznie w pewnych ograniczonych okolicznościach, poza terytorium USA i Polski w ramach transakcji zagranicznych podlegających Regulacji S, a także na terytorium USA w odniesieniu do ograniczonej liczby podmiotów amerykańskich na podstawie mających zastosowanie zwolnień z wymogów rejestracyjnych wynikających z amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi amerykańskimi przepisami prawa dotyczącymi papierów wartościowych.
Oferta realizowana na podstawie opublikowanego Prospektu jest w Polsce ofertą publiczną skierowaną do: (i) inwestorów indywidualnych (osób fizycznych) („Inwestorzy Indywidualni”), (ii) osób prawnych (w tym osób zarządzających portfelami klientów na zlecenie) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza terytorium USA (oraz spoza terytorium Polski) na mocy Regulacji S zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. („Inwestorzy Instytucjonalni”). Z zastrzeżeniem określonych wyjątków, podmioty amerykańskie w rozumieniu Regulacji S nie mogą uczestniczyć w Ofercie.