Cele emisji

Wpływy brutto z emisji mogą osiągnąć poziom 153 mln zł. Spółka planuje przeznaczyć wpływy z Oferty na:
·                rozbudowę istniejących pojemności magazynowych służących do przechowywania towarów rolnych o 82 tys. ton
·                Zwiększenie areału zarządzanych gruntów na Ukrainie o ok. 16.000 hektarów
·                zakup nowych maszyn rolniczych do obsługi upraw o powierzchni 32 000 hektarów
·                nabycie 130 000 ton pojemności magazynowych od spółki SJSC Khlib Ukrainy
·                zwiększenie kapitału obrotowego.
Wpływy netto niewykorzystane w sposób określony powyżej zostaną przeznaczone na inne inwestycje zgodne ze strategią rozwoju Grupy. Zdaniem Spółki szacowane wpływy z Oferty będą wystarczające do sfinansowania wszystkich planowanych inwestycji.