Ład korporacyjny

Spółka jest zarejestrowana na Cyprze, w związku z czym podlega prawu cypryjskiemu, a także zasadom ładu korporacyjnego określonym w Statucie Spółki oraz prawie spółek. Spółka nie podlega jednak żadnym wymogom prawa cypryjskiego w zakresie ładu korporacyjnego, w tym Cypryjskiemu Kodeksowi Ładu Korporacyjnego, z uwagi na fakt, iż jej akcje nie są notowane na Cypryjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.


Komitet Audytu

Komitet Audytu pełni funkcję pomocniczą względem Rady Dyrektorów Spółki w zakresie wypełniania obowiązków dotyczących sprawozdawczości finansowej, niezależnych i wewnętrznych audytów i kontroli; jest także odpowiedzialny m.in. za przegląd sprawozdań finansowych Spółki, przegląd i kontrolę zakresu prac niezwiązanych z audytami wykonywanych przez niezależnych biegłych rewidentów, doradztwo w zakresie powoływania niezależnych biegłych rewidentów oraz weryfikację efektywności wewnętrznych audytów i kontroli Spółki oraz systemów zarządzania ryzykiem. Najwyższym organem odpowiedzialnym za przegląd i zatwierdzanie raportów rocznych, półrocznych i wyników Spółki jest Rada Dyrektorów. W skład Komitetu Audytu wchodzą Borys Supihanow oraz Aleks Lissica (dyrektorzy niewykonawczy); przewodniczącym Komitetu Audytu jest Borys Supihanow. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku.

Regulamin Komitetu Audytu – – Pobierz


Komitet Wynagrodzeń

Komitet Wynagrodzeń pełni funkcję pomocniczą względem Rady Dyrektorów w zakresie wypełniania obowiązków dotyczących wynagrodzeń. Komitet Wynagrodzeń m.in. wydaje rekomendacje dla Rady Dyrektorów i/lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zasad wynagradzania kadry kierowniczej, ustalania indywidualnego wynagrodzenia i pakietu świadczeń dla każdego dyrektora wykonawczego oraz wydaje rekomendacje i kontroluje wysokość wynagrodzenia członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy nie są członkami Rady Dyrektorów. W skład Komitetu Wynagrodzeń Spółki wchodzą Borys Supihanow oraz Aleks Lissica (dyrektorzy niewykonawczy); przewodniczącym Komitetu Wynagrodzeń jest Borys Supihanow. Komitet Wynagrodzeń ustala i weryfikuje wysokość i strukturę pakietów wynagrodzeń dla dyrektorów wykonawczych, w tym opcji na akcje, oraz warunki kontraktów menedżerskich.

Regulamin Komitetu Wynagrodzeń – – Pobierz